Можно и кресла лишиться

Если чиновники не будут своевременно решать насущные проблемы людей
Нерасторопность некоторых государственных служб, нерешительность отдельных чиновников в принятии решений не позволяют своевременно разрешать проблемы людей. Такой вывод сделал председатель Минского облисполкома Борис Батура после проведенного приема граждан в Крупках.

Без равнодушия и формализма

В рамках единого дня информирования с трудовым коллективом ОАО «Гамма вкуса» в Клецке встретился помощник Президента Республики Беларусь — главный инспектор по Минской области Николай Иванченко. Он рассказал о демографической ситуации в стране и на Минщине, предпринимаемых государством мерах по ее улучшению. Затем здесь же Николай Михайлович провел прием граждан по личным вопросам.

Светлана ГЕРАСИМОВИЧ: Важно услышать. И помочь

(Окончание. Начало в №№30—31)

Уважаемые читатели!
Наш сайт переехал на новую площадку – www.mpravda.by
6 сентября 2014 года в Заславле в День белорусской письменности был презентован новый интернет-портал «Мінскай праўды».
По старому адресу www.minpraud.by можно ознакомиться с архивом публикаций за 2008-2014 годы.

Поиск:
Архив
Профессия
Итоги и перспективы
Выездная приемная «МП»
Личность
Диалог
Из редакционной почты
За обращением — человек
Редкая профессия
Спортивная гимнастика
Вакол мяча
Падрабязнасці

ПРИЛОЖЕНИЯ


Все приложения
19 февраля 2011  №32-33

Асцярожна: астэапароз, або Чаму трухлявеюць косці

19 февраля 2011
Дзівасіл
Астэапароз часта называюць маўклівым забойцам, бо пачынаецца гэтае захворванне неўпрыкмет, без болю, аднак лечыцца з цяжкасцю: косці трухлявеюць настолькі, што могуць пераламацца (а то і зусім рассыпацца!) пры невялікай нагрузцы альбо банальным падзенні. Чаму так адбываецца і хто ў першую чаргу рызыкуе трапіць у палон гэтай небяспечнай хваробы? Аб гэтым чытачам «МП» расказвае загадчык рэўматалагічнага аддзялення Мінскай абласной клінічнай бальніцы Яраслаў ЯЎКО.— Ярас­лаў Іва­на­віч, што гэ­та за за­хвор­ван­не і ад ча­го яно ўзні­кае?

— Гэ­та цяж­кае хра­ніч­нае за­хвор­ван­не шкі­ле­та, пры якім зні­жа­ецца шчы­ль­насць кас­ця­вой ткан­кі і па­ру­ша­ецца струк­ту­ра кас­цей.

Як вя­до­ма, яшчэ ў ма­ця­рын­скім ло­не не­маў­ля на­бі­рае сваю по­рцыю ка­ль­цыю і мі­не­ра­лаў. Час­та ця­жар­ныя жан­чы­ны ядуць мел, пя­сок, глі­ну. З ежай, бы­вае, ка­ль­цыю не ха­пае. По­тым у но­ва­на­ро­джа­на­га ідзе пра­цэс на­рош­чван­ня кас­цей і пра­цяг­ва­ецца да 30-ці год. З гэ­та­га ўзрос­ту па­чы­на­ецца зва­рот­ны пра­цэс, і да 60-ці га­доў кос­ці ста­но­вяц­ца бо­льш пра­зрыс­ты­мі: дэ­фар­му­ецца шкі­лет — ча­ла­век су­ту­ліц­ца, гор­біц­ца. Вы­шы­ня па­зван­коў змян­ша­ецца, і па­зва­ноч­нік на­хі­ля­ецца на­пе­рад. Рост ча­ла­ве­ка змян­ша­ецца. У на­ро­дзе ка­жуць: «Стап­таў­ся!». З’яўля­ецца ры­зы­ка пе­ра­ло­маў ад ня­знач­ных на­гру­зак і падзен­няў.

Най­бо­льш сур’ёзны­мі на­ступ­ства­мі астэ­апа­ро­зу з’яўля­юцца пе­ра­ло­мы шый­кі бяд­ра — бо­ль­шасць хво­рых ры­зы­ку­юць стаць інва­лі­дам, на жаль, мо­жа быць і горш...

— Ка­жуць, гэ­тая хва­ро­ба ў пер­шую чар­гу «вы­бі­рае» жан­чын?
— Так. Час­цей за ўсё астэ­апа­ро­зам па­ку­ту­юць жан­чы­ны. Па­сля 50-га­до­ва­га ўзрос­ту гэ­тае за­хвор­ван­не сус­тра­ка­ецца ў кож­най трэ­цяй жан­чы­ны і ў кож­на­га во­сь­ма­га муж­чы­ны.

З га­да­мі ка­ль­цый вы­мы­ва­ецца з кас­цей. У жан­чын па­сля ме­на­паў­зы пра­цэс ідзе хут­чэй. У арга­ніз­ме змян­ша­ецца ўзро­вень эстра­ге­наў — жа­но­чых па­ла­вых гар­мо­наў, якія ро­бяць знач­ны ўплыў на пра­цэ­сы рэ­ге­не­ра­цыі кас­ця­вой ткан­кі, ма­са якой да ся­мі­дзе­ся­ці­га­до­ва­га ўзрос­ту мо­жа ска­ра­ціц­ца на­па­ло­ву…

Асаб­лі­ва па­вы­ша­ецца ве­ра­год­насць астэ­апа­ро­зу па­сля гі­не­ка­ла­гіч­ных апе­ра­цый, ка­лі вы­да­ля­юць жа­но­чыя орга­ны. Гэ­та  так зва­ны пяр­віч­ны по­стме­на­паў­за­ль­ны астэ­апа­роз.

Дру­гас­ны астэ­апа­роз на­зі­ра­ецца пры рэ­ўма­тыч­ных, эндак­ры­на­ла­гіч­ных за­хвор­ван­нях, а так­са­ма пры хва­ро­бах пе­ча­ні, ны­рак і г.д. Не­ка­то­рыя ві­ды ле­каў так­са­ма са­дзей­ні­ча­юць раз­віц­цю так званага лекавага астэ­апа­ро­зу. Ура­чы, якія пры­зна­ча­юць та­кія прэ­па­ра­ты, ад­на­ча­со­ва пра­во­дзяць і яго пра­фі­лак­ты­ку. Ху­дыя жан­чы­ны ры­зы­ку­юць у пер­шую чар­гу за­хва­рэць на астэ­апа­роз.

— Ці мож­на са­ма­стой­на рас­паз­наць сім­пто­мы гэ­та­га за­хвор­ван­ня?
— Як я ўжо ка­заў, на ран­ніх эта­пах гэ­тае за­хвор­ван­не раз­ві­ва­ецца не­прык­мет­на. Ка­лі астэ­апа­роз па­чы­нае пра­грэ­сі­ра­ваць, хво­рыя за­ўва­жа­юць па­вы­ша­ную стам­ля­ль­насць, сла­басць у па­зва­ноч­ні­ку, бо­лі ў кас­цях, зні­жэн­не рос­ту, змя­нен­не па­ход­кі. Кры­шац­ца па­зног­ці, сі­ве­юць ва­ла­сы, вы­па­да­юць зу­бы…

— Што па­ра­іце, каб «аб­хіт­рыць» астэ­апа­роз і за­бяс­пе­чыць арга­нізм ка­ль­цы­ем?
— Па-пер­шае, трэ­ба звяр­нуць ува­гу на сваё хар­ча­ван­не. Уклю­чай­це ў свой ра­цы­ён ма­ла­ко і кіс­ла­ма­лоч­ныя прад­укты (пры­клад­на 1 літр ма­ла­ка і да 300 г тва­ра­гу ў дзень), сыр, ры­бу і г.д. Трэ­ба ад­мо­віц­ца ад пра­змер­на­га ўжы­ван­ня ка­вы, шы­пу­чых са­лод­кіх і алка­го­ль­ных на­піт­каў, якія спры­яюць вы­мы­ван­ню ка­ль­цыю з кас­цей. Ру­хай­це­ся і час­цей бы­вай­це на со­нцы. Як вя­до­ма, ві­та­мін Д утва­ра­ецца ў арга­ніз­ме пад уз­дзе­яннем ульт­ра­фі­яле­та­вых про­мняў, а так­са­ма з пэў­ны­мі прад­укта­мі (на­прык­лад, з тлус­тай ры­бай). Ме­на­ві­та гэ­ты ві­та­мін да­па­ма­гае за­сва­енню ка­ль­цыю ў арга­ніз­ме.

— Але што ра­біць тым, хто не ўжы­вае ма­лоч­ныя прад­укты — арга­нізм іх не за­свой­вае?
— Сап­раў­ды, што­дзень вы­пі­ваць літр ма­ла­ка ці з’ядаць па трыс­та гра­маў тва­ра­гу не кож­на­му пад сі­лу. Тым бо­льш ка­лі арга­нізм іх не за­свой­вае. Але існу­юць ві­та­мін­ныя ком­плек­сы з мі­не­ра­ла­мі, якія мож­на на­быць у аптэ­цы. Ёсць ка­ль­цый з ві­та­мі­нам Д. Бо­льш пра­ві­ль­ным бу­дзе куп­ляць кам­бі­на­ва­ныя прэ­па­ра­ты «Ка­ль­цый Д3-Ні­ка­мед», «Ка­ль­цэ­мін» і г.д. Рэ­ка­мен­да­ва­ная нор­ма су­тач­на­га ўжы­ван­ня ка­ль­цыю — 1.200 мі­ліг­ра­маў. Трэ­ба аб­авяз­ко­ва ру­хац­ца, ка­тац­ца на лы­жах, пла­ваць і ўме­ра­на бы­ваць на со­нцы. Ка­лі ж у вас з’яві­лі­ся не­ма­ты­ва­ва­ныя пе­ра­ло­мы, па­ча­лі рэ­зка сі­вець ва­ла­сы і кры­шыц­ца па­зног­ці — звяр­ні­це­ся да ўра­ча.

— А дзе мож­на пра­ве­рыць шчы­ль­насць кас­цей?
— Са­мае інфар­ма­тыў­нае да­сле­да­ван­не — рэ­нтге­наў­скую дэн­сі­та­мет­рыю мож­на зра­біць у Рэ­спуб­лі­кан­скім цэн­тры ме­та­ба­ліч­ных астэ­апа­тый і астэ­апа­ро­зу на ба­зе Рэ­спуб­лі­кан­ска­га цэн­тра мед­ыцын­скай рэ­абі­лі­та­цыі і ба­ль­не­аля­чэн­ня (вул.Ма­ка­ёнка,17).


Комментариев: 0
Добавить комментарий
Имя


ОрганыСайтМинский
МинистерствоНациональныйИнтернет-портал
РегиональныйИнтернет-порталРадио
ПрисоединяйтесьПрисоединяйтесьПрисоединяйтесь

НОВОСТИ В БЕЛАРУСИ

Средний чек туриста посчитают в Беларуси
04.09.2014
В Беларуси внедрят сателлитные (вспомогательные) счета в туризме. Об этом сообщил директор департамента по туризму Минспорта и туризма Вадим Кармазин.
Около Br2 млрд выделено на разработку первой очереди проекта реконструкции Старого замка в Гродно
04.09.2014
Около Br2 млрд выделено на разработку проекта реконструкции Старого замка в Гродно. Об этом сообщила главный специалист главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гродненского облисполкома Оксана Коханова.
БКК стала лидирующим поставщиком калия в Бразилию, заняв 30% рынка
04.09.2014
ОАО "Белорусская калийная компания" стало лидирующим экспортером калия в Бразилию, заняв около 30% рынка этой страны, по данным IFA (Международной ассоциации производителей удобрений). Об этом сообщили в пресс-службе БКК.
В Беларуси в I полугодии открыто 18 кризисных комнат для помощи жертвам домашнего насилия
03.09.2014
В Беларуси в первом полугодии текущего года открыто 18 кризисных комнат, сообщила главный специалист отдела народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Елена Комлик.
Праздник-конкурс
03.09.2014
Около 120 человек примут участие в областном празднике-конкурсе художественного и декоративно-прикладного искусства для людей с ограниченными возможностями "Солнечный мир для всех" 5 сентября в Витебске. Об этом сообщили в Витебском областном краеведческом музее.
В Брестской крепости планируют периодически проводить бесплатные экскурсии для студентов и учащихся
03.09.2014
В мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" прорабатывают вопрос организации периодического бесплатного экскурсионного обслуживания групп студентов и учащихся. Об этом сообщил директор комплекса Григорий Бысюк.

НОВОСТИ МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Кинотеатр
04.09.2014
Кинотеатр "Москва" станет новой фестивальной площадкой Минского международного кинофестиваля "Лістапад". Здесь пройдут торжественные церемонии открытия и закрытия 21-го по счету форума. Об этом сообщили организаторы.
Католики смогут смотреть в интернете трансляции воскресных служб из двух минских приходов
04.09.2014
Католики Беларуси смогут смотреть в интернете трансляции воскресных служб из двух минских приходов, в Римско-католической церкви (РКЦ) в Беларуси.
В минском торговом центре изъяли контрабандные овощи и фрукты на Br100 млн
04.09.2014
Сотрудники финансовой милиции изъяли более 4 т фруктов и овощей, нелегально ввезенных на территорию Беларуси. Об этом в пресс-службе Комитета государственного контроля.

НОВОСТИ В МИРЕ

Порошенко обсудил с Меркель план мирного урегулирования на Донбассе, который может стать основой для переговоров в Минске
04.09.2014
Президент Украины Петр Порошенко провел телефонные консультации с канцлером Германии Ангелой Меркель, они обсудили усилия для достижения мира на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Порошенко.
Пан Ги Мун приветствует переговоры о реализации плана мирного урегулирования конфликта в Украине
04.09.2014
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун воодушевлен продолжающимися обсуждениями между президентами Украины и России, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Центр новостей ООН.
Порошенко рассчитывает на начало 5 сентября мирного процесса
04.09.2014
Президент Украины Петр Порошенко надеется, что на следующей встрече трехсторонняя контактная группа начнет переговоры о процессе мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях. Такая информация размещена на официальном сайте главы украинского государства.
все новости

Курсы валют НБРБ

Доллар США: 10430 Br

Евро: 13700 Br

Российский рубль: 280 Br

Погода

2 сентября. +16...+31.

Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков.

Ветер северный 4 - 9 м/с

ОПРОС

На чем вы никогда не будете экономить?
© Газета "Мінская праўда" (2008-2010)
Свидетельство о регистрации №1138, 29 января 2010 года.
info@minpraud.by
RATING ALL.BY