Главный капитал

Торжественная церемония награждения лауреатов специальной премии Минского облисполкома «Человек года Минщины» собрала вчера в районном центре культуры Марьиной Горки представителей самых разных сфер, чьи профессиональные достижения и активная гражданская позиция заслужили признание в обществе.

Чем позже — тем больше

Президент Республики Беларусь подписал Указ № 136 ”О мерах по совершенствованию пенсионного обеспечения граждан“, сообщили в пресс-службе Главы государства.

Ждем сообщений

Отправьте эсэмэску в областную газету «Мінская праўда» на «горячий телефон» (8-044) 551-02-59 (Velcom). Поделитесь с нами чем-то интересным, что вы заметили вокруг себя, что вас взволновало и достойно внимания СМИ.

Уважаемые читатели!
Наш сайт переехал на новую площадку – www.mpravda.by
6 сентября 2014 года в Заславле в День белорусской письменности был презентован новый интернет-портал «Мінскай праўды».
По старому адресу www.minpraud.by можно ознакомиться с архивом публикаций за 2008-2014 годы.

Поиск:
Архив
Официально
Тема
Событие
АПК
В номер!
On-line
SMS-новости
Актуально
Эксклюзив
Необычная глубинка

ПРИЛОЖЕНИЯ


Все приложения
17 марта 2012
Малая радзіма  №5(14)
16 марта 2012

Іван Крупко: Добрыя традыцыі захоўваем і прымнажаем

Гіс­то­рыя ня­свіж­ска­га краю склад­ва­ла­ся ста­год­дзя­мі: цу­доў­ны за­мак кня­зёў Ра­дзі­ві­лаў, шы­коў­ны парк ся­род пры­го­жых ру­кат­вор­ных ва­да­ёмаў, ма­гі­ль­ны склеп — адзі­ны ва Усход­няй Еўро­пе не­кро­паль гіс­та­рыч­най сям’і. З 2005 го­да архі­тэк­тур­на-ку­ль­тур­ны ком­плекс бы­лой рэ­зі­дэн­цыі кня­зёў Ра­дзі­ві­лаў у Ня­сві­жы ўне­се­ны ў Спіс аб’ектаў ку­ль­тур­най спад­чы­ны ЮНЭС­КА. Урад кра­іны, мі­ніс­тэр­ствы і ве­дам­ствы, Мін­скі аб­лас­ны, Ня­свіж­скі ра­ённы вы­ка­наў­чыя ка­мі­тэ­ты за­ўсё­ды ўдзя­ля­лі шмат ува­гі за­ха­ван­ню гіс­та­рыч­най па­мя­ці Ня­сві­жа: ад­рэс­таў­ра­ва­ны за­мак бы­лой рэ­зі­дэн­цыі кня­зёў Ра­дзі­ві­лаў, по­мнік архі­тэк­ту­ры па­чат­ку ХVIII ста­год­дзя «Дом ра­мес­ні­ка», Слуц­кая бра­ма і га­рад­ская Ра­ту­ша, па­ча­ла­ся рэ­стаў­ра­цыя і жам­чу­жы­ны ся­рэд­не­вя­ко­ва­га дой­лід­ства — Фар­на­га кас­цё­ла Бо­жа­га це­ла. На ба­зе ўста­ноў ку­ль­ту­ры го­ра­да што­год пра­во­дзяц­ца ме­рап­ры­емствы аб­лас­но­га, рэ­спуб­лі­кан­ска­га і між­на­род­на­га ўзроў­ню: «Май­скі ва­льс», «Фа­льк­лор­ная та­ла­ка», «Грай, гар­мо­нік!», «Свя­та поль­скай ку­ль­ту­ры» і г. д. З 1996 го­да тут пра­хо­дзіць свя­та мас­тац­тваў «Му­зы Ня­сві­жа», а з 2010-га — ве­ча­ры Вя­лі­ка­га тэ­атра опе­ры і ба­ле­та ў за­мку Ра­дзі­ві­лаў… Не вы­пад­ко­ва ме­на­ві­та Ня­свіж у гэ­тым го­дзе стаў ку­ль­тур­най ста­лі­цай Бе­ла­ру­сі. А гэ­та зна­чыць, што ку­ль­тур­ная пра­гра­ма ў «ма­ле­нь­кім Па­ры­жы» сё­ле­та бу­дзе ве­ль­мі ці­ка­вай і на­сы­ча­най.
Якія ж мерапрыемствы пройдуць у культурнай сталіцы на працягу бягучага года? Нясвіж з гастрольнымі турамі наведаюць калектывы Нацыянальнага акадэмічнага Вялікага тэатра оперы і балета, Нацыянальнага акадэмічнага хору імя Цітовіча і г.д. Пройдзе XVІІ свята мастацтваў імя Мулявіна, міжнародны конкурс-пленэр імя Міхаіла Сеўрука і інш.
Шмат зроблена на Нясвіжчыне і працоўнымі калектывамі. Як лічыць старшыня райвыканкама Іван Крупко, менавіта жыхары нясвіжскага краю сваім прафесіяналізмам і адданасцю справе мацуюць эканамічны і сацыяльны патэнцыял раёна, захоўваюць і прымнажаюць добрыя традыцыі.
16 марта 2012

Звенья одной цепи

СПК «Агрокомбинат «Снов» — несомненный лидер сельскохозяйственного производства в республике. Сельхозпредприятие было организовано в 1951 году в результате объединения шести мелких хозяйств. Сегодня это крупнейший поставщик мясной и молочной продукции, имеющий собственную разветвленную торговую сеть.
16 марта 2012

Сахарные горизонты Городеи

Как вспоминают старожилы, им, послевоенному поколению, было за счастье пить чай с сахаром… Видимо, не случайно через полтора десятка лет после Великой Отечественной войны, когда начала возрождаться отечественная промышленность, появился и сахарный завод в Городее. Место было выбрано удачно: рядом — железная дорога, водоемы…
В декабре 1959 года появился и свой первый сахар. Постепенно производство набирало обороты. В 1994 году Городейский сахарный завод преобразован в ОАО «Городейский сахарный комбинат». Директором был назначен Михаил Васильевич Криштапович, который успешно руководит предприятием и сегодня. Благодаря грамотной тактике руководителя предприятие стало одним из самых успешных в стране, а сахарный комбинат — настоящей гор­достью Городеи. Это лидер на сахарном рынке Беларуси, на долю которого приходится свыше 28% (более 280 тысяч тонн) сахара-песка, производящегося в нашей стране. Комбинат — в реестре хозяйственных субъектов, занимающих доминирующее положение на товарном рынке Республики Беларусь. На предприятии — высокотехнологичное оборудование. Производство постоянно реконструируется. В начале 2000-х годов здесь прошла широкомасштабная модернизация производства. Введены в эксплуатацию новые отделения и цеха. В сутки выпускают более 1 тысячи тонн сахара.
16 марта 2012

Союз науки и практики

СПК «Городея» — один из крупнейших сельхозпроизводителей в центральном регионе. Специализируется на производстве мясо-молочной продукции, сахарной свеклы и зерна. Здесь самая высокая плотность крупного рогатого скота на 100 гектаров пашни, а удельный вес животноводческой отрасли в общем объеме валовой продукции составляет 80 процентов. Удой на одну корову достиг 8.000 килограммов молока, среднесуточные привесы крупного рогатого скота составили 900 граммов.
16 марта 2012

Хозяйский почерк

Белорусско-литовское совместное пред­приятие «Крупица» ООО занимается реализацией гербицидов, инсектицидов и микроэлементов, а также сопровождением выращивания рапса в сельхозпредприятиях Минской области. В городском поселке Городея расположено дочернее предприятие — «Облрапсагросервис», где наладили переработку масличных культур.
16 марта 2012

След на земле их красивый

Говорят, человек не зря прожил на этой земле, если родил сына, посадил дерево и построил дом. Тех, кто трудится в Несвиже в передвижной механизированной колонне №23 ОАО «Солигорскводстрой», сы­новьями Бог не обидел. И дерево не одно посажено каждым. А домов и вовсе не счесть. Красивые современные домики и молочнотоварные фермы, благоустроенные улицы и парки — все создано руками тех, кто трудится в этой уважаемой организации. Многие работают здесь по 30—40 лет. С 1974 года здесь и ее руководитель Михаил Цыган. Михаил Леонтьевич знает родное хозяйство как свои пять пальцев. И людей — их умения, характер и нужды каждого: если человеку нужна помощь — никогда не откажет и по возможности поможет, в беде не оставит. А потому работают здесь люди десятилетиями. У некоторых только единственная запись в трудовой: ПМК №23 «Солигорск­водстрой».
16 марта 2012

ООО «Корсак-ВВ»: Мы делаем мебель, и делаем ее хорошо

Общество с ограниченной ответственностью «Корсак-ВВ», занимающееся изготовлением мебели, признано лучшим производственным предприятием Несвижского района по итогам работы за 2011 год: директору Вячеславу Корсаку вручено переходящее знамя.
"Малая радзіма", №4(13), 03 марта 2012
"Малая радзіма", №3(12), 25 февраля 2012
"Малая радзіма", №2(11), 18 февраля 2012
"Малая радзіма", №1(10), 04 февраля 2012
"Малая радзіма", №9, 24 декабря 2011
"Малая радзіма", №8, 17 декабря 2011
"Малая радзіма", №7, 03 декабря 2011
"Малая радзіма", №6, 26 ноября 2011
"Малая радзіма", №5, 12 ноября 2011
"Малая радзіма", №4, 29 октября 2011
"Малая радзіма", №3, 22 октября 2011
"Малая радзіма", №2, 24 сентября 2011
"Малая радзіма", №1, 17 сентября 2011
ОрганыСайтМинский
МинистерствоНациональныйИнтернет-портал
РегиональныйИнтернет-порталРадио
ПрисоединяйтесьПрисоединяйтесьПрисоединяйтесь

НОВОСТИ В БЕЛАРУСИ

Средний чек туриста посчитают в Беларуси
04.09.2014
В Беларуси внедрят сателлитные (вспомогательные) счета в туризме. Об этом сообщил директор департамента по туризму Минспорта и туризма Вадим Кармазин.
Около Br2 млрд выделено на разработку первой очереди проекта реконструкции Старого замка в Гродно
04.09.2014
Около Br2 млрд выделено на разработку проекта реконструкции Старого замка в Гродно. Об этом сообщила главный специалист главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гродненского облисполкома Оксана Коханова.
БКК стала лидирующим поставщиком калия в Бразилию, заняв 30% рынка
04.09.2014
ОАО "Белорусская калийная компания" стало лидирующим экспортером калия в Бразилию, заняв около 30% рынка этой страны, по данным IFA (Международной ассоциации производителей удобрений). Об этом сообщили в пресс-службе БКК.
В Беларуси в I полугодии открыто 18 кризисных комнат для помощи жертвам домашнего насилия
03.09.2014
В Беларуси в первом полугодии текущего года открыто 18 кризисных комнат, сообщила главный специалист отдела народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Елена Комлик.
Праздник-конкурс
03.09.2014
Около 120 человек примут участие в областном празднике-конкурсе художественного и декоративно-прикладного искусства для людей с ограниченными возможностями "Солнечный мир для всех" 5 сентября в Витебске. Об этом сообщили в Витебском областном краеведческом музее.
В Брестской крепости планируют периодически проводить бесплатные экскурсии для студентов и учащихся
03.09.2014
В мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" прорабатывают вопрос организации периодического бесплатного экскурсионного обслуживания групп студентов и учащихся. Об этом сообщил директор комплекса Григорий Бысюк.

НОВОСТИ МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Кинотеатр
04.09.2014
Кинотеатр "Москва" станет новой фестивальной площадкой Минского международного кинофестиваля "Лістапад". Здесь пройдут торжественные церемонии открытия и закрытия 21-го по счету форума. Об этом сообщили организаторы.
Католики смогут смотреть в интернете трансляции воскресных служб из двух минских приходов
04.09.2014
Католики Беларуси смогут смотреть в интернете трансляции воскресных служб из двух минских приходов, в Римско-католической церкви (РКЦ) в Беларуси.
В минском торговом центре изъяли контрабандные овощи и фрукты на Br100 млн
04.09.2014
Сотрудники финансовой милиции изъяли более 4 т фруктов и овощей, нелегально ввезенных на территорию Беларуси. Об этом в пресс-службе Комитета государственного контроля.

НОВОСТИ В МИРЕ

Порошенко обсудил с Меркель план мирного урегулирования на Донбассе, который может стать основой для переговоров в Минске
04.09.2014
Президент Украины Петр Порошенко провел телефонные консультации с канцлером Германии Ангелой Меркель, они обсудили усилия для достижения мира на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Порошенко.
Пан Ги Мун приветствует переговоры о реализации плана мирного урегулирования конфликта в Украине
04.09.2014
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун воодушевлен продолжающимися обсуждениями между президентами Украины и России, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Центр новостей ООН.
Порошенко рассчитывает на начало 5 сентября мирного процесса
04.09.2014
Президент Украины Петр Порошенко надеется, что на следующей встрече трехсторонняя контактная группа начнет переговоры о процессе мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях. Такая информация размещена на официальном сайте главы украинского государства.
все новости

Курсы валют НБРБ

Доллар США: 10430 Br

Евро: 13700 Br

Российский рубль: 280 Br

Погода

2 сентября. +16...+31.

Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков.

Ветер северный 4 - 9 м/с

ОПРОС

На чем вы никогда не будете экономить?
© Газета "Мінская праўда" (2008-2010)
Свидетельство о регистрации №1138, 29 января 2010 года.
info@minpraud.by
RATING ALL.BY