Конструктивный диалог

Если во время предыдущего приема граждан председателем Минского облисполкома в Молодечно большинство вопросов касались жилья, капитального ремонта домов и благоустройства, то в Несвиже тематика обращений оказалась шире.

Манодж Кумар Бхарти, Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в Беларуси: «Сотрудничество с «Мінскай праўдай» будем продолжать»

 

Ждем сообщений

Отправьте эсэмэску в областную газету «Мінская праўда» на «горячий телефон» (8-044) 551-02-59 (Velcom). Поделитесь с нами чем-то интересным, что вы заметили вокруг себя, что вас взволновало и достойно внимания СМИ.
Самые интересные из ваших сообщений редакция опубликует на страницах издания, а также на сайте www.minpraud.by  под рубрикой «SMS-новости читателей». Стоимость эсэмэски обычная — по тарифам вашего мобильного оператора.
Станьте друзьями нашей газеты!

Уважаемые читатели!
Наш сайт переехал на новую площадку – www.mpravda.by
6 сентября 2014 года в Заславле в День белорусской письменности был презентован новый интернет-портал «Мінскай праўды».
По старому адресу www.minpraud.by можно ознакомиться с архивом публикаций за 2008-2014 годы.

Поиск:
Архив
За обращением — человек
Конкурсы «МП»
Сотрудничество
SMS-новости
АПК
Прыватная справа
Цена вопроса
Будь в курсе
Каникулы

ПРИЛОЖЕНИЯ


Все приложения

Сем цу­даў Слуц­ка

11 ноября 2010

Слуц­кая цэн­тра­ль­ная ра­ённая біб­лі­ятэ­ка ста­ла пе­ра­мож­цай 18-га рэ­спуб­лі­кан­ска­га кон­кур­су «Біб­лі­ятэ­ка — ася­ро­дак на­цы­яна­ль­най ку­ль­ту­ры» ў на­мі­на­цыі «За на­ва­цыі ў га­лі­не біб­лі­ятэч­най спра­вы». Пе­ра­мо­гу гэ­тай уста­но­ве пры­нёс пра­ект «Вір­ту­аль­нае пад­арож­жа па род­ным го­ра­дзе «Сем цу­даў Слуц­ка». Вар­та адзна­чыць, што пер­шую прэ­мію ў зга­да­ным кон­кур­се слу­ча­не за­ва­ёўва­юць трэ­ці раз за­пар.

— Вір­ту­аль­нае пад­арож­жа па род­ным го­ра­дзе, — рас­каз­вае ды­рэк­тар Слуц­кай ЦРБ Люд­мі­ла Гу­ры­но­віч, — гэ­та но­вая фор­ма на­шай ра­бо­ты. Да­дзе­ная элек­трон­ная прэ­зен­та­цыя вы­ка­на­на з да­па­мо­гай пра­гра­мы PowerPoint і пра­ілюс­тра­ва­на якас­ны­мі фо­та­здым­ка­мі, цу­доў­най гра­фі­кай, агу­ча­на су­час­най бе­ла­рус­кай му­зы­кай. Вы­со­кі ўзро­вень мас­тац­ка­га афар­млен­ня якраз і адзна­чы­лі чле­ны жу­ры кон­кур­су.

Люд­мі­ла Ва­сі­ль­еўна з-за сва­ёй сціп­лас­ці не ска­за­ла, што ў пер­шую чар­гу жу­ры аца­ні­ла вы­со­кі ўзро­вень на­ву­ко­ва­га скла­да­ль­ні­ка гэ­тай ра­бо­ты. Тры га­ды на­зад ра­ён­ная га­зе­та пра­вя­ла апы­тан­не ся­род слу­чан: што яны лі­чаць га­лоў­ны­мі сла­ву­тас­ця­мі або цу­да­мі свай­го го­ра­да? Най­бо­ль­шую ко­ль­касць га­ла­соў на­бра­лі Свя­та-Мі­хай­лаў­ская цар­ква, по­мнік Са­фіі Слуц­кай, Слуц­кае Еван­гел­ле, якое ўлас­на­руч­на пе­ра­пі­саў у кан­цы шас­нац­ца­та­га ста­год­дзя князь Юрый ІІІ Юр’евіч Але­ль­ка­віч, слуц­кія па­ясы, Слуц­кая гім­на­зія №1 — ста­рэй­шая шко­ла Бе­ла­ру­сі. Пра гэ­тыя і не­ка­то­рыя іншыя вы­дат­ныя по­мні­кі ма­тэ­ры­яль­най і ду­хоў­най ку­ль­ту­ры і апа­вя­дае прэ­зен­та­цыя.

— Па­зна­ёміц­ца з ёю мож­на за біб­лі­я­тэч­ны­мі камп’юта­ра­мі, — пра­цяг­вае Люд­мі­ла Гу­ры­но­віч. — Ма­тэ­ры­ял пад­абра­ны так, што за­ці­ка­віць кож­на­га, аб­удзіць жа­дан­не да­ве­дац­ца пра на­шы цу­ды бо­льш. У нас ма­ецца шмат доб­рай лі­та­ра­ту­ры. Мы працягнем рас­пра­цоў­ку мар­шру­таў для вір­ту­аль­ных пад­арож­жаў па Слуц­ку. А там і па ра­ёне!

Пер­шую прэ­мію маг­ла б атры­маць і яшчэ ад­на на­він­ка слу­чан: у ве­рас­ні яны, ба­дай, пер­шы­мі ў рэ­спуб­лі­цы пра­вя­лі «Ноч у біб­лі­ятэ­цы». Шмат жы­ха­роў Слуц­ка пры­й­шлі з бе­ла­рус­кай пі­сь­мен­ні­цай На­тал­ляй Бат­ра­ко­вай — аўта­рам па­пу­ляр­ных кніг «Тер­ри­то­рия ду­ши» і «Пло­щадь со­гла­сия». За­мест за­пла­на­ва­най га­дзі­ны сус­трэ­ча доў­жы­ла­ся тры. Акра­мя гэ­та­га, у пра­гра­ме бы­лі біб­лі­ярэс­та­ран «Смач­ная кні­га» (тут у якас­ці страў пра­па­ноў­ва­лі­ся тво­ры роз­ных аўта­раў), рэ­лакс-ка­фэ «Ад­пач­ні», лі­та­ра­тур­на-гу­ль­ня­вы кон­курс «12 крэс­лаў ад Аста­па», вы­ста­ва-про­даж вы­да­вец­кай прад­укцыі біб­лі­ятэ­кі, вы­ра­баў на­род­ных уме­ль­цаў і мно­гае іншае.

— А што, — усмі­ха­ецца Люд­мі­ла Ва­сі­ль­еўна. — Маг­чы­ма, мы яшчэ прад­ста­вім на­шу «Ноч у біб­лі­ятэ­цы» на на­ступ­ным рэ­спуб­лі­кан­скім кон­кур­се. Па­куль жа аб­яцаць ма­гу то­ль­кі ад­но: мы па­ста­ра­емся, каб гэ­тае ме­рап­ры­емства ста­ла тра­ды­цый­ным. А з крэ­атыў­нас­цю ў нас усё ў па­ра­дку.

Сяр­гей КВІТ­КЕ­ВІЧ.


Комментариев: 0
Добавить комментарий
Имя


ОрганыСайтМинский
МинистерствоНациональныйИнтернет-портал
РегиональныйИнтернет-порталРадио
ПрисоединяйтесьПрисоединяйтесьПрисоединяйтесь

НОВОСТИ В БЕЛАРУСИ

Средний чек туриста посчитают в Беларуси
04.09.2014
В Беларуси внедрят сателлитные (вспомогательные) счета в туризме. Об этом сообщил директор департамента по туризму Минспорта и туризма Вадим Кармазин.
Около Br2 млрд выделено на разработку первой очереди проекта реконструкции Старого замка в Гродно
04.09.2014
Около Br2 млрд выделено на разработку проекта реконструкции Старого замка в Гродно. Об этом сообщила главный специалист главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гродненского облисполкома Оксана Коханова.
БКК стала лидирующим поставщиком калия в Бразилию, заняв 30% рынка
04.09.2014
ОАО "Белорусская калийная компания" стало лидирующим экспортером калия в Бразилию, заняв около 30% рынка этой страны, по данным IFA (Международной ассоциации производителей удобрений). Об этом сообщили в пресс-службе БКК.
В Беларуси в I полугодии открыто 18 кризисных комнат для помощи жертвам домашнего насилия
03.09.2014
В Беларуси в первом полугодии текущего года открыто 18 кризисных комнат, сообщила главный специалист отдела народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Елена Комлик.
Праздник-конкурс
03.09.2014
Около 120 человек примут участие в областном празднике-конкурсе художественного и декоративно-прикладного искусства для людей с ограниченными возможностями "Солнечный мир для всех" 5 сентября в Витебске. Об этом сообщили в Витебском областном краеведческом музее.
В Брестской крепости планируют периодически проводить бесплатные экскурсии для студентов и учащихся
03.09.2014
В мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" прорабатывают вопрос организации периодического бесплатного экскурсионного обслуживания групп студентов и учащихся. Об этом сообщил директор комплекса Григорий Бысюк.

НОВОСТИ МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Кинотеатр
04.09.2014
Кинотеатр "Москва" станет новой фестивальной площадкой Минского международного кинофестиваля "Лістапад". Здесь пройдут торжественные церемонии открытия и закрытия 21-го по счету форума. Об этом сообщили организаторы.
Католики смогут смотреть в интернете трансляции воскресных служб из двух минских приходов
04.09.2014
Католики Беларуси смогут смотреть в интернете трансляции воскресных служб из двух минских приходов, в Римско-католической церкви (РКЦ) в Беларуси.
В минском торговом центре изъяли контрабандные овощи и фрукты на Br100 млн
04.09.2014
Сотрудники финансовой милиции изъяли более 4 т фруктов и овощей, нелегально ввезенных на территорию Беларуси. Об этом в пресс-службе Комитета государственного контроля.

НОВОСТИ В МИРЕ

Порошенко обсудил с Меркель план мирного урегулирования на Донбассе, который может стать основой для переговоров в Минске
04.09.2014
Президент Украины Петр Порошенко провел телефонные консультации с канцлером Германии Ангелой Меркель, они обсудили усилия для достижения мира на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Порошенко.
Пан Ги Мун приветствует переговоры о реализации плана мирного урегулирования конфликта в Украине
04.09.2014
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун воодушевлен продолжающимися обсуждениями между президентами Украины и России, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Центр новостей ООН.
Порошенко рассчитывает на начало 5 сентября мирного процесса
04.09.2014
Президент Украины Петр Порошенко надеется, что на следующей встрече трехсторонняя контактная группа начнет переговоры о процессе мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях. Такая информация размещена на официальном сайте главы украинского государства.
все новости

Курсы валют НБРБ

Доллар США: 10430 Br

Евро: 13700 Br

Российский рубль: 280 Br

Погода

2 сентября. +16...+31.

Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков.

Ветер северный 4 - 9 м/с

ОПРОС

На чем вы никогда не будете экономить?
© Газета "Мінская праўда" (2008-2010)
Свидетельство о регистрации №1138, 29 января 2010 года.
info@minpraud.by
RATING ALL.BY